INTEROPERABILITY DESIGN AND IMPLEMENTATION SERVICES (e-GIF)

InfoExpert pruža usluge podrške implementaciji EIF 2.0 u vlastite okvire interoperabilnosti (Government Interoperability Framework – e-GIF, National Interoperability Framework – NIF) uz donošenje pratećih procesnih, semantičkih i tehničkih standarda. U saradnji sa našim partnerima pored implementacije principa i preporuka EIF 2.0, obezbjeđujemo izradu generičke arhitekture interoperabilnosti, standarda za rječnike podataka i strategije javnih registara.

Uspostavljanje ICT sistema danas je nezamislivo bez implementacije podrške za razmjenu podataka, informacija, znanja i uopšte podrške za interakciju podržanih poslovnih procesa sa procesima i sistemima povezanih organa i organizacija. Pored neophodnog atributa interoperabilnosti informacionih sistema, potrebu za standardizacijom povezivanja Evropska komisija je prepoznala donošenjem Evropskog okvira interoperabilnost (EIF 2.0, 2010). Digitalnom agendom za Evropu 2010-2020 predviđeno je da zemlje članice do 2013. godine primjene Evropski okvir interoperabilnosti.

U sklopu izrade preporuka za generičku arhitekturu interoperabilnog IS omogućavamo usaglašenost sa aktuelnim EC strateškim inicijativama i ICT sistemima sa kojima postoji potreba interkonekcije  (EC ISA – Joinup, e-TrustEx, e-PRIOR, GENIS, IMI, eID, DG SANCO  – TRACES, RAPEX).

Pored podrške za donošenje okvira interoperabilnosti, pružamo usluge izrade specifikacije zahtjeva za implementaciju ICT platformi za interoperabilnost uz osiguranje kvaliteta implementacije (uključujući Government Service Bus - GSB, elektronsku razmjenu dokumenata, elektronski potpis, one-stop-shop portale, payment gateway).

U sklopu usluga ovog segmenta za poslovni sektor izdvajamo izradu specifikacije zahtjeva i implementaciju ESB platforme (Enterprise Service Bus) kao jedinstvene ICT integracione platforme. Pored ESB-a, u saradnji sa našim partnerima omogućavamo implementaciju platforme za primjenu elektronskog računa (e-Invoicing).